Orgány AutoSAP

 I. VALNÁ HROMADA

je nejvyšším orgánem Spolku. Na Valné hromadě je každý člen Spolku zastoupen svým delegátem nebo zmocněncem na základě písemné plné moci udělené oprávněným subjektem člena. Delegátem právnické osoby může být pouze fyzická osoba, která se klíčovým způsobem podílí na jejím užším vedení. Zmocněncem může být i jiný člen Spolku. Jiný člen Spolku může jako zmocněnec zastupovat nejvýše jednoho dalšího člena Spolku. Jednání Valné hromady svolává na základě projednání programu jednání v Představenstvu výkonný ředitel nebo Představenstvo. Pro případ, že v příslušném kalendářním roce Valná hromada není svolána, může ji svolat Dozorčí rada. Jednání Valné hromady řídí prezident, v případě jeho nepřítomnosti viceprezident, který je v této funkci nejdéle (v případě rovnosti délky mandátu věkově starší), nebo prezidentem či výše uvedeným viceprezidentem určený řídící Valné hromady

Prezident a viceprezidenti Sdružení automobilového průmyslu jsou voleni Valnou hromadou na čtyřleté funkční období.

II. PŘEDSTAVENSTVO

V souladu s usneseními Valné hromady usměrňuje a řídí činnost sekretariátu AutoSAP mezi zasedáními Valné hromady. Je tvořeno prezidentem, až třemi viceprezidenty a dalšími členy.

Složení Představenstva ve funkčním období 2017 – 2020:

 • Ing. Bohdan WOJNAR – prezident AutoSAP, člen představenstva ŠKODA AUTO a.s.
 • Ing. Miroslav DVOŘÁK – viceprezident AutoSAP a místopředseda Divize dodavatelů, předseda představenstva MOTOR JIKOV Group, a.s.
 • Ing. Jiří VANĚK – předseda Divize finálních výrobců vozidel, generální ředitel Iveco Czech Republic, a.s.
 • Ing. Petr MAŠEK – jednatel Piston Rings Komarov s.r.o.
 • Ing. Ladislav GLOGAR – předseda Divize dodavatelů, výkonný ředitel MORAVSKOSLEZSKÝ AUTOMOBILOVÝ KLASTR, z.s.
 • Ing. Mojmír ČAPKA – místopředseda Divize dodavatelů, předseda představenstva BRISK Tábor, a.s.
 • Dr. Ing. Karel LUŇÁČEK – zástupce Divize účelových organizací, ředitel a jednatel společnosti MECAS ESI s.r.o.
 • Ing. Petr NOVÁK – člen představenstva, generální ředitel Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
 • Ing. Petr OSTRÝ – člen představenstva, jednatel AGADOS, spol. s r.o.
 • Ing. Jiří SOCHA, Ph.D. – člen představenstva, ředitel divize autoservice a prokurista TÜV SÜD Czech s.r.o.

III. DOZORČÍ RADA

Je kontrolním a odvolacím orgánem Spolku. Odpovídá za svoji činnost Valné hromadě. Dozorčí rada má 3 členy a ze svého středu si volí předsedu Dozorčí rady.

 • doc. Ing. Ivo JUŘIČKA, CSc. – předseda Dozorčí rady, ředitel SSC Ferona, a.s.
 • Miroslav MÜHLBÖCK – člen Dozorčí rady, jednatel Monto, s.r.o.
 • Tomáš PAVLÍK – člen Dozorčí rady, jednatel 100% REWORK s.r.o.

IV. SEKRETARIÁT

Je servisním pracovištěm Spolku, které řídí výkonný ředitel.

Stávající pracovníci sekretariátu AutoSAP, jejich funkce, přímé telefonní a e-mailové spojení – viz kontakty na sekretariát.

Dle výrobního programu jsou firmy a organizace zapojené do činnosti AutoSAP rozděleny do tří skupin:

 • Divize finálních výrobců vozidel
 • Divize výrobců skupin, dílů a příslušenství vozidel
 • Divize účelových organizací