Služby pro členy

Služby pro členy

Networkingová
platforma

 • Propojování firem, poskytovatelů služeb a nových řešení a státní správy
 • Účast na společných akcích a networkingových setkáních
 • Prostor pro sdílení znalostí, zkušeností, kontaktů a informací mezi členskými firmami

Legislativní
lobby

 • Připomínkování tuzemských právních předpisů a prosazování zájmů českého automobilového průmyslu při komunikaci se státní správou a samosprávou
 • Prosazování prioritních témat automotive v rámci odvětvových plánů a dotačních programů a dalších podpůrných nástrojů
 • Připomínkování legislativních aktů na úrovni EU a nástrojů v oblasti obchodní politiky, prosazování zájmů tuzemského automobilového průmyslu při komunikaci s českou státní správou a institucemi EU
 • Obousměrný přenos informací od Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Hospodářské komory České republiky (HK ČR), včetně výhod plynoucích ze zprostředkovaného členství firem AutoSAP v těchto organizacích

Statistiky
a odborné
analýzy

 • Pravidelné shromažďování, zpracování, vyhodnocování a poskytování souhrnných statistických údajů o automobilovém průmyslu ČR (objemy výroby, obraty, mzdy…)
 • Pravidelné zpracovávání a poskytování měsíčních a kvartálních údajů o výrobě, prodejích a exportu vozidel v České republice
 • Každoroční komplexní analýzu „Automobilový průmysl v České republice – základní údaje a fakta“ poskytující základní ekonomické údaje a jejich vývoj v časových řadách, údaje o výrobě a vývoji domácího trhu, údaje o vozovém parku a informace z oblasti lidských zdrojů
 • Každoroční analýzu „Průměrné mzdy a počty zaměstnanců“ v členských firmách poskytující data o měsíčních mzdách a počtech zaměstnanců v základních skupinách automotive firem podle charakteru výroby, profesí a regionálního rozdělení.
 • Každoroční analýzu dopadů kolektivního vyjednávání ve firmách na vývoj mezd
 • Ad hoc sběr a zpracování údajů s cílem argumentačního využití pro aktuálně řešená témata

Společné
projekty

 • Účast na společných projektech umožňujících čerpat prostředky z ESI fondů, např. v oblasti vzdělávání zaměstnanců (projekt AutoAdapt)
 • Využití benefitů plynoucích z pool pojištění odpovědnosti za újmu včetně stažení výrobků z trhu pro dodavatele
 • Účast na partnerských projektech v České republice i zahraničí (evropský projekt ALBATTS zaměřený na potřeby kvalifikací v bateriovém sektoru, český Mobility Innovation Hub akcelerátor inovací)

Konference
a semináře

 • Účast na bezplatných konferencích, seminářích a webinářích
 • Nabídka spoluorganizování tematicky zaměřených odborných akcí
 • Poskytování záštity nad akcemi členských firem a organizací

Odborné
Informace
a konzultace

 • Poskytování konzultačních a poradenských služeb v oblasti automobilového průmyslu
 • Sběr, třídění a distribuce legislativních, ekonomických a technických informací z České republiky i ze zahraničí
 • Zprostředkování relevantních kontaktů
 • Zajištění vystoupení zástupců Sdružení na odborných akcích

Automotive PR
& mediální
pokrytí

 • Propagace českého autoprůmyslu a budování image odvětví
 • Mediální podpora společných témat a cílů i samotných členských firem
 • Zprostředkování mediálních výstupů členům v TV, rozhlasu, tisku a na webu
 • Využití odborných kapacit z řad členských firem k zapojení do veřejných diskusí
 • Bezplatná prezentace členských společností v magazínu Český autoprůmysl

Denní
monitoring
médií

 • Zasílání denního monitoringu médií zaměřeného na aktuální dění v automobilovém průmyslu České republiky a členských společností
 • Zprostředkování personalizovaných mediálních výstupů dané společnosti

Newslettery
& Časopis
český
autoprůmysl

 • Zasílání tištěné a elektronické podoby čtvrtletního magazínu Český autoprůmysl
 • Zasílání měsíčního elektronického bulletinu AutoSAP Info zaměřeného na aktuální témata, nabídky a aktivity v automobilovém průmyslu
 • Další tematicky zaměřené newslettery, např. „Dotační newsletter“, zaměřený na aktuálně dostupné zdroje financování, „Restart Info“, zaměřený na aktuální informace v době pandemie, a další
 • Možnost bezplatného odběru denního newsletteru a magazínu AutoMakers

Exportní
podpora
českého
autoprůmyslu

 • Organizace společné účasti na domácích a mezinárodních výstavách a veletrzích
 • Pořádání prvotních jednání se zahraničními partnery v oblastech mezinárodní spolupráce, včetně vyhledávání a zpracování témat společného zájmu
 • Poskytování aktualizovaného přehledu mezinárodních automobilových výstav

Zasedací
prostory
v Praze

 • Možnost zdarma využít zasedacích prostor AutoSAP s kapacitou 16 lidí k Vašim jednáním v Praze