Chybějící údaje v evidenci skutečných majitelů? Od června sankce

24. 3. 2021 / Za chybějící údaje v evidenci skutečných majitelů mohou být od června ukládány sankce. U subjektů s přehlednou majetkovou strukturou se ale povinné údaje většinou automaticky propíší z veřejných rejstříků. 

Dne 1. 6. 2021 nabývá účinnosti nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Tento zákon do českého právního řádu implementuje příslušnou evropskou směrnici a v souladu s ní zavádí některé změny ve vedení Evidence údajů o skutečných majitelích. Tato evidence je neveřejným rejstříkem odlišným od obchodního rejstříku a existuje u nás již od roku 2014, přestože v praxi prozatím nebyla příliš využívána. Zákon však nově zavádí přestupky, kterých se proti ustanovením v něm obsaženým mohou evidující osoby, skuteční majitelé, koncoví příjemci a další jim podobné osoby dopustit, za což může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč. Není-li navíc skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci, hrozí mu ztráta nároku na vyplacení podílu na prospěchu a ztráta práva na výkon hlasovacího práva v orgánech obchodní korporace. Zároveň však též zákon výslovně uvádí, že v době, kdy nebyl skutečný majitel zapsán, nemohla v souvislosti s evidencí vzniknout žádná práva ani povinnosti, a tedy nemohlo dojít ani k žádnému jednání, za které by hrozila některá z výše uvedených sankcí.

S účinností nové právní úpravy a novým režimem evidence skutečných majitelů v případě přehledné majetkové struktury zapsané v obchodním rejstříku nebude zapotřebí učinit žádné zvláštní úkony. Zákon totiž počítá s tím, že povinné údaje se automaticky propíší do evidence skutečných majitelů z údajů již obsažených v zavedených veřejných rejstřících. Například u společnosti s ručením omezeným se do evidence skutečných majitelů automaticky propíše fyzická osoba, která je zapsána v rámci zápisu do obchodního rejstříku jako společník s podílem větším než 25 %, anebo fyzická osoba, která je dle nové úpravy skutečným majitelem právnické osoby zapisované do veřejného rejstříku, která je společníkem s podílem větším než 25 procent. Obdobným způsobem se bude dle zákona postupovat také u akciových společností a všech dalších právnických osob zapsaných ve veřejných rejstřících.

Pro včasné předejití možným problémům s novou právní úpravou evidence skutečných majitelů je proto nezbytné mít správně zapsány všechny údaje ve veřejných rejstřících, na což by si měly dát zejména pozor právnické osoby se složitějšími strukturami, typicky akciové společnosti. Právě údaje zapsané ve veřejných rejstřících se totiž budou propisovat do evidence skutečných majitelů, a je proto vhodné, aby byla zajištěna jejich správnost.

Štěpán Holub
Holubová advokáti s.r.o.