Orgány sdružení

Valná hromada

je nejvyšším orgánem Spolku. Na valné hromadě je každý člen Spolku zastoupen svým delegátem nebo zmocněncem na základě písemné plné moci udělené oprávněným subjektem člena. Delegátem právnické osoby může být pouze fyzická osoba, která se klíčovým způsobem podílí na jejím užším vedení. Zmocněncem může být i jiný člen Spolku. Jiný člen Spolku může jako zmocněnec zastupovat nejvýše jednoho dalšího člena Spolku. Jednání valné hromady svolává na základě projednání programu jednání v představenstvu výkonný ředitel nebo představenstvo. Pro případ, že v příslušném kalendářním roce valná hromada není svolána, může ji svolat dozorčí rada. Jednání valné hromady řídí prezident, v případě jeho nepřítomnosti viceprezident, který je v této funkci nejdéle (v případě rovnosti délky mandátu věkově starší), nebo prezidentem či výše uvedeným viceprezidentem určený řídící valné hromady

Prezident a viceprezidenti Sdružení automobilového průmyslu jsou voleni valnou hromadou na čtyřleté funkční období.

 

Představenstvo

V souladu s usneseními valné hromady usměrňuje a řídí činnost sekretariátu AutoSAP mezi zasedáními valné hromady. Je tvořeno prezidentem, až třemi viceprezidenty a dalšími členy.

Složení představenstva ve funkčním období 2021 – 2025:

 • Ing. Martin JAHN – prezident, člen představenstva ŠKODA AUTO a.s.
 • Ing. Miroslav DVOŘÁKviceprezident, místopředseda Divize dodavatelů a účelových organizací, předseda představenstva MOTOR JIKOV Group, a.s.
 • Dr. Robert KIML – viceprezident, generální manažer pro administrativu Toyota Motor Manufacturing Czech Republic s.r.o.
 • Ing. Petr MAŠEKviceprezident, jednatel Piston Rings Komarov s.r.o.
 • Ing. Karel BILL – člen představenstva, prokurista a ředitel vývoje HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.
 • Ing. Mojmír ČAPKA – člen představenstva, místopředseda Divize dodavatelů a účelových organizací, předseda představenstva BRISK Tábor, a.s.
 • Mgr. David KŘÍŽ – člen představenstva, předseda Divize finálních výrobců vozidel, generální ředitel Iveco Czech Republic, a.s.
 • Dr. Ing. Karel LUŇÁČEK – člen představenstva, zástupce Divize účelových organizací, ředitel společnosti MECAS ESI s.r.o.
 • Ing. Petr NOVÁK – člen představenstva, předseda Divize dodavatelů a účelových organizací, ředitel divize automotive JTEKT Evropa
 • Ing. Petr OSTRÝ – člen představenstva, jednatel AGADOS, spol. s r.o.
 • Ing. Jiří SOCHA, Ph.D. – člen představenstva, ředitel divize autoservice a prokurista TÜV SÜD Czech s.r.o.

 • Viktor Marušák – čestný člen představenstva, zástupce Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej Republiky

 

Dozorčí rada

Je kontrolním a odvolacím orgánem Spolku. Odpovídá za svoji činnost valné hromadě. Dozorčí rada má 3 členy a ze svého středu si volí předsedu dozorčí rady.

 • doc. Ing. Ivo JUŘIČKA, CSc. – předseda dozorčí rady, ředitel SSC Ferona, a.s.
 • Ing. Miroslav MÜHLBÖCK – člen dozorčí rady, jednatel Monto, s.r.o.
 • Tomáš PAVLÍK – člen dozorčí rady, jednatel 100% REWORK s.r.o.

 

Sekretariát

Je servisním pracovištěm Spolku, které řídí výkonný ředitel.

Stávající pracovníci sekretariátu AutoSAP, jejich funkce, přímé telefonní a e-mailové spojení – viz kontakty na sekretariát.

Dle výrobního programu jsou firmy a organizace zapojené do činnosti AutoSAP rozděleny do tří skupin a dvou divizí:

 • Divize finálních výrobců vozidel
 • Divize dodavatelů a účelových organizací