Služby našim členům

Služby našim členům

Propojování firem, poskytovatelů služeb a nových řešení a státní správy


Účast na společných akcích a networkingových setkáních


Prostor pro sdílení znalostí, zkušeností, kontaktů a informací mezi členskými firmami

Připomínkování tuzemských právních předpisů a prosazování zájmů českého automobilového průmyslu při komunikaci se státní správou a samosprávou


Prosazování prioritních témat automotive v rámci odvětvových plánů a dotačních programů a dalších podpůrných nástrojů


Připomínkování legislativních aktů na úrovni EU a nástrojů v oblasti obchodní politiky, prosazování zájmů tuzemského automobilového průmyslu při komunikaci s českou státní správou a institucemi EU


Obousměrný přenos informací od Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Hospodářské komory České republiky (HK ČR), včetně výhod plynoucích ze zprostředkovaného členství firem AutoSAP v těchto organizacích

Pravidelné shromažďování, zpracování, vyhodnocování a poskytování souhrnných statistických údajů o automobilovém průmyslu ČR (objemy výroby, obraty, mzdy…)


Pravidelné zpracovávání a poskytování měsíčních a kvartálních údajů o výrobě, prodejích a exportu vozidel v České republice


Každoroční komplexní analýzu „Automobilový průmysl v České republice – základní údaje a fakta“ poskytující základní ekonomické údaje a jejich vývoj v časových řadách, údaje o výrobě a vývoji domácího trhu, údaje o vozovém parku a informace z oblasti lidských zdrojů


Každoroční analýzu „Průměrné mzdy a počty zaměstnanců“ v členských firmách poskytující data o měsíčních mzdách a počtech zaměstnanců v základních skupinách automotive firem podle charakteru výroby, profesí a regionálního rozdělení.


Každoroční analýzu dopadů kolektivního vyjednávání ve firmách na vývoj mezd


Ad hoc sběr a zpracování údajů s cílem argumentačního využití pro aktuálně řešená témata

Účast na společných projektech umožňujících čerpat prostředky z ESI fondů, např. v oblasti vzdělávání zaměstnanců (projekt AutoAdapt)


Využití benefitů plynoucích z pool pojištění odpovědnosti za újmu včetně stažení výrobků z trhu pro dodavatele


Účast na partnerských projektech v České republice i zahraničí (evropský projekt ALBATTS zaměřený na potřeby kvalifikací v bateriovém sektoru, český Mobility Innovation Hub akcelerátor inovací)

Účast na bezplatných konferencích, seminářích a webinářích


Nabídka spoluorganizování tematicky zaměřených odborných akcí


Poskytování záštity nad akcemi členských firem a organizací

Poskytování konzultačních a poradenských služeb v oblasti automobilového průmyslu


Sběr, třídění a distribuce legislativních, ekonomických a technických informací z České republiky i ze zahraničí


Zprostředkování relevantních kontaktů


Zajištění vystoupení zástupců Sdružení na odborných akcích

Propagace českého autoprůmyslu a budování image odvětví


Mediální podpora společných témat a cílů i samotných členských firem


Zprostředkování mediálních výstupů členům v TV, rozhlasu, tisku a na webu


Využití odborných kapacit z řad členských firem k zapojení do veřejných diskusí


Bezplatná prezentace členských společností v magazínu Český autoprůmysl

Zasílání denního monitoringu médií zaměřeného na aktuální dění v automobilovém průmyslu České republiky a členských společností


Zprostředkování personalizovaných mediálních výstupů dané společnosti

Zasílání tištěné a elektronické podoby čtvrtletního magazínu Český autoprůmysl


Zasílání měsíčního elektronického bulletinu AutoSAP Info zaměřeného na aktuální témata, nabídky a aktivity v automobilovém průmyslu


Další tematicky zaměřené newslettery, např. „Dotační newsletter“, zaměřený na aktuálně dostupné zdroje financování, „Restart Info“, zaměřený na aktuální informace v době pandemie, a další


Možnost bezplatného odběru denního newsletteru a magazínu AutoMakers

Organizace společné účasti na domácích a mezinárodních výstavách a veletrzích


Pořádání prvotních jednání se zahraničními partnery v oblastech mezinárodní spolupráce, včetně vyhledávání a zpracování témat společného zájmu


Poskytování aktualizovaného přehledu mezinárodních automobilových výstav

Možnost zdarma využít zasedacích prostor AutoSAP s kapacitou 16 lidí k Vašim jednáním v Praze