O nás

Sdružení automobilového průmyslu

je dobrovolné sdružení společností zapojených do výrobního řetězce automobilového průmyslu České republiky. Sdružuje také výzkumné instituce, školy a další podobné subjekty nebo fyzické osoby, které mají zájem aktivně přispívat k rozvoji českého automobilového průmyslu. Vytváří platformu pro jejich vzájemnou komunikaci a podporu společných cílů.

 

Právní postavení

Sdružení automobilového průmyslu vzniklo 27. června 1989 podpisem Smlouvy o sdružení organizací automobilového průmyslu sedmnácti společnostmi. Právní subjektivitu získalo zápisem do podnikového rejstříku dne 19. června 1991, a to na základě „Společenské smlouvy o Sdružení automobilového průmyslu“. Z důvodu rychlého rozvoje právního prostředí na počátku 90. let, byla tato smlouva následně převedena na smlouvu o zájmovém sdružení právnických osob, zapsaném v rejstříku sdružení. Po tom co vstoupil v platnost nový občanský zákoník, bylo k 1. lednu 2017 zapsáno jako Spolek ve Spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 67474.

 

Cíle


Propagace automobilového průmyslu a jeho témat, jakožto klíčové části české ekonomiky se silným dopadem na technický, ekonomický a výzkumně vývojový rozvoj ČR.


Podpora konkurenceschopnosti členských firem, zejména prostřednictvím organizace projektů společného zájmu, seminářů a workshopů.


Zlepšování, rozvoj a podpora vzájemné spolupráce mezi členy.


Rozvoj hospodářské spolupráce s ostatními státy, zejména pak V4, mimo jiné prostřednictvím udržování kontaktů s obdobnými národními a nadnárodními asociacemi.


Podpora zájmů českého automobilového průmyslu v zahraničí, zejména prostřednictvím organizace společných expozic či organizací exportních misí.


Rozvoj tuzemského trhu práce, zejména prostřednictvím podpory technického vzdělávání.