O AutoSAP

Jsme

AutoSAP je dobrovolné sdružení společností zapojených do výrobního řetězce automobilového průmyslu České republiky. Sdružuje také výzkumné instituce, školy a další podobné subjekty nebo fyzické osoby, které mají zájem aktivně přispívat k rozvoji českého automobilového průmyslu. Vytváří platformu pro jejich vzájemnou komunikaci a podporu společných cílů.

Právní postavení

Sdružení automobilového průmyslu vzniklo 27. června 1989 podpisem Smlouvy o sdružení organizací automobilového průmyslu sedmnácti společnostmi. Právní subjektivitu získalo zápisem do podnikového rejstříku dne 19. června 1991, a to na základě „Společenské smlouvy o Sdružení automobilového průmyslu“. Z důvodu rychlého rozvoje právního prostředí na počátku 90. let, byla tato smlouva následně převedena na smlouvu o zájmovém sdružení právnických osob, zapsaném v rejstříku sdružení. Po tom co vstoupil v platnost nový občanský zákoník, bylo k 1. lednu 2017 zapsáno jako Spolek ve Spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 67474.

Cíl

  • propagace automobilového průmyslu a jeho témat, jakožto klíčové části české ekonomiky se silným dopadem na technický, ekonomický a výzkumně vývojový rozvoj ČR,
  • podpora konkurenceschopnosti členských firem, zejména prostřednictvím organizace projektů společného zájmu, seminářů a workshopů,
  • zlepšování, rozvoj a podpora vzájemné spolupráce mezi členy,
  • rozvoj hospodářské spolupráce s ostatními státy, zejména pak V4, mimo jiné prostřednictvím udržování kontaktů s obdobnými národními a nadnárodními asociacemi,
  • podpora zájmů českého automobilového průmyslu v zahraničí, zejména prostřednictvím organizace společných expozic či organizací exportních misí,
  • rozvoj tuzemského trhu práce, zejména prostřednictvím podpory technického vzdělávání.

1989 rok založení Sdružení
automobilového průmyslu

1,35 mil průměrný počet vyrobených automobilů za rok

120 tis. přímých zaměstnanců

1,1 bil. Kč průměrný roční obrat našich členů